દીનદયાલ અંત્યોદય યોજના-રાષ્ટ્રીય શહેરી આજીવિકા મિશન

વાપી નગરપાલિકા

શહેરી સહભાગિતા મંચ

શહેરી સહભાગિતા મંચ કમીટી –એન.યુ.એલ.એમ વાપી નગરપાલિકા

ક્રમ કમિટી ના સભ્યોશ્રીઓ હોદો
ચીફ ઓફિસરશ્રી, નગરપાલિકા વાપી અધ્યક્ષ
NULM મિશન (SMID) મેનેજર, નગરપાલિકા વાપી સભ્ય સચિવ
લીડ બેંક મેનેજરશ્રી, વલસાડ સભ્ય
HOD- ઇજનેર, સ્વચ્છતા અને ઘન કચરાના અધિકારી,વાપી સભ્ય
મહિલા અને બાળ કલ્યાણ અધિકારી સભ્ય
પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી સભ્ય
આરોગ્ય શાખા અધિકારી સભ્ય
ALF ના પ્રતિનિધિ પુષ્પાબેન કલ્પેશભાઇ પટેલ સભ્ય
ALF ના પ્રતિનિધિ જયશ્રીબેન કિરણભાઇ પટેલ સભ્ય
૧૦ ALF ના પ્રતિનિધિ પટેલ પાર્વતિબેન ઉત્તમ્ભાઈ સભ્ય
૧૧ ALF ના પ્રતિનિધિ પટેલ ઉષાબેન બંલુભાઇ સભ્ય
૧૨ ALF ના પ્રતિનિધિ નયનાબેન ફકીરભાઇ વારલી સભ્ય
૧૩ ALF ના પ્રતિનિધિ લક્ષ્મીબેન અમૃતલાલ પટેલ સભ્ય
૧૪ ALF ના પ્રતિનિધિ પટેલ કમલાબેન કાલિદાસ સભ્ય
૧૫ ALF ના પ્રતિનિધિ પટેલ બિનાબેન પંકજભાઈ સભ્ય
૧૬ ALF ના પ્રતિનિધિ પટેલ હિતાક્ષી પિયુષભાઇ સભ્ય
૧૭ ALF ના પ્રતિનિધિ પટેલ જયાબેન શંકરભાઈ સભ્ય
૧૮ ALF ના પ્રતિનિધિ સવિતાબેન ગોવિંદભાઈ પટેલ સભ્ય
૧૯ ALF ના પ્રતિનિધિ શ્રધ્ધાબેન નરેશભાઈ હળપતિ સભ્ય
૨૦ ALF ના પ્રતિનિધિ સુમનબેન શૈલેષભઈ હળપતિ સભ્ય
૨૧ ALF ના પ્રતિનિધિ સુરેખાબેન દિપકભાઈ હળપતિ સભ્ય
૨૨ ALF ના પ્રતિનિધિ રશ્મીબેન યોગેશકુમાર હળપતિ સભ્ય
૨૩ ALF ના પ્રતિનિધિ જીગીશાબેન સંજયભાઈ હળપતિ સભ્ય
૨૪ ALF ના પ્રતિનિધિ નયનાબેન ઈશ્વરભાઈ હળપતિ સભ્ય
૨૫ ALF ના પ્રતિનિધિ વિકાસભાઈ નરેશભાઈ હળપતિ સભ્ય
૨૬ ALF ના પ્રતિનિધિ રૂપલબેન રમેશભાઈ હળપતિ સભ્ય
૨૭ ALF ના પ્રતિનિધિ હીનાબેન કીરીટભાઈ હળપતિ સભ્ય
૨૮ ALF ના પ્રતિનિધિ વિકાસભાઈ નરેશભાઈ હળપતિ સભ્ય