+91 260 2462803

Pay Tax

ઓનલાઇન પ્રોપર્ટિ ટૅક્સ ભરનાર ને કોઈ પણ પ્રકાર નો transaction charge લાગશે નહીં

   (તમારો વોર્ડ,મિલ્કત નં. જાણવા અહી ક્લિક કરો)

Online Payment is currently OFF from Municipality, Please check after sometime.